Eksempler på aktiviteter, der kan indebære påvirkning

fra biologiske agenser:

 1. Aktiviteter, der indebærer kontakt med animalske produkter.
 2. Arbejde i behandlingsrum og ved førstehjælp.
 3. Arbejde i forbindelse med indsamling, behandling og bortskaffelse af affald, herunder dagrenovation.
 4. Arbejde i rensningsanlæg.
 5. Ophold i lokaler, hvor der benyttes luftbefugtningsanlæg.
 6. Anvendelse af stillestående utilstrækkeligt opvarmet brugsvand (Legionella pneumophilia).
 7. Ophold på steder med vækst af skimmelsvamp.
 8. Ophold og arbejde i skove og anden natur (bid af flåt – Borrelia)

Eksempler på påvirkninger fra kemi/ stoffer og materialer:

Definition af farlige stoffer og materialer

Farlige stoffer og materialer er stoffer og materialer, der kan være farlige for eller forringe sikkerhed eller sundhed, og de omfatter blandt andet

 1. Stoffer og materialer, der er klassificerede og mærkede som farlige efter de regler, der er fastsat i CLP-forordningen.
 2. Stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering som farlige efter de regler, der er fastsat i CLP-forordningen, men som ikke skal klassificeres. Det kan være fx kosmetik, lægemidler og affald.
 3. Stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi i bekendtgørelse om grænseværdier.
 4. Materialer, der indeholder 1 pct. eller derover (for gasformige materialer 0,2 pct.) af et stof, der er optaget med en grænseværdi i bekendtgørelse om grænseværdier.
 5. Stoffer, materialer og arbejdsprocesser, der er omfattet af kræftbekendtgørelsen.
 6. Stoffer, materialer og arbejdsprocesser, der er omfattet af bekendtgørelse om asbest.
 7. Andre stoffer og materialer, der er omfattet af krav om sikkerhedsdatablade efter REACH-forordningen.
 8. Stoffer og materialer, som kan indebære en risiko på grund af deres fysisk-kemiske, kemiske eller toksikologiske egenskaber, og den måde, hvorpå disse anvendes eller forekommer på arbejdspladsen, se eksemplerne nedenfor.

Farlige stoffer og materialer, der er omfattet af krav om sikkerhedsdatablade efter REACH-forordningen, er:

Stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering som farligt i henhold til CLP-forordningen og fx er mærket med sætning H362: ”Kan skade børn, der ammes” eller H205: ”Fare for masseeksplosion ved brand” eller et eller flere af følgende symboler:

PÅ arbejdspladserne findes der stoffer og materialer mange steder. Det kan udover kemikalier der benyttes i produktionen fx også være:

 • Stoffer, der fortrænger ilten fra rummet, så der kan være kvælningsfare
 • Rengøringsmidler, der ikke er omfattet af 1-4, men som på grund af, at de bruges i store mængder med lang tids udsættelse, kan give fx hudproblemer
 • Ikke-farlige materialer, hvor der ved opvarmning kan opstå en risiko
 • Allergene proteinholdige stoffer og materialer
 • Plastvarematerialer (fx plastgranulater), hvor der ved den tiltænkte forarbejdning/anvendelse af plastmaterialet afgives sundhedsfarlig eller luftvejsirriterende røg, damp og støv
 • Affald, der indeholder organiske opløsningsmidler
 • Kosmetik med indhold af sensibiliserende stof
 • Brandrøg
 • Arbejde i jord, der er forurenet med farlige stoffer og materialer.

 

På Arbejdstilsynets hjemmeside www.amid.dk kar der findes mange flere oplysninger om arbejdet med stoffer og materialer herunder arbejde med kræftrisikable stoffer og materialer, og der findes oplysninger om hvordan man forebygger disse påvirkninger. På hjemmesiden findes også oplysninger om værnemidler fx åndedrætsværn til beskyttelse af luftvejene.

 

Denne side gør brug af cookies. Ved at klikke OK accepterer du brugen af dette.   Læs A-Miljøs cookie-politik her